Charlie Kim

Charlie Kim

President, Kim Yong Hwan Foundation